Історія СНТ

Відповідальна за роботу СНТ кафедри – к.фарм.н., доц. Ковальська О.В.

 Студентське наукове товариство кафедри органічної хімії засновано у 1962 році

За час існування СНТ:

 • працювали 250 студентів
 • зроблено 160 доповідей
 • виконано 75 дипломних робіт
 • Черних В.П. обрано академіком Національної Академії Наук України (2015 р.) з спеціальності «Хімія лікарських сполук».
 • Черних В.П. та Гриценко І.С. стали лауреатами Державної премії України 2000 р. в галузі науки і техніки за підручник «Органічна хімія» в 3-х книгах.
 • З членів наукового гуртка кафедри захистили докторські диссертації: Черних В.П. (д. фарм. н. – 1977, д. хім.н. – 1987), Безуглий П.О., Петюнін Г.П., Кабачний В.І., Гриценко І.С., Чувурін О.В., Шемчук Л.А., Зубков В.О., Коваленко Св. М., Лебединець В.О., Баюрка С.В., Власов С.В., Федосов А.І.
 • З членів наукового гуртка кафедри стали кандидатами наук: Черних В.П., Безуглий П.О., Авдонін О.Д., Петюнін Г.П., Бондарчук І.І., Сухомлінова І.О., Грідасов В.І., Друговіна В.В., Гриценко І.С., Кабачний В.І., Шемчук Л.А., Чувурін О.В., Соло Анрі Марселен (Мадагаскар), Абдуль Малєк Чоудрі (Бангладеш), Снітковський Є.Л., Полуляхова Л.А., Андрєєва С.В., Коммунр Міках (Танзанія), Зубков В.О., Коваленко Св.М., Билов І.Є., Власов С.В., Пархоменко О.О., Кухтенко О.С., Колесніков О.В, Арзуманов П.С., Редькін Р.Г., Федосов А.І., Подольський І.М., Коваленко С.С., Цапко Т.О., Левашов Д.В., Шинкаренко П.Є., Лега Д.О., Кроленко К.Ю.
 • У 2018-2019 н.р. членами гуртка СНТ кафедри є студенти ІІ – V курсів спеціальностей «Фармація» та «Фармація, промислова фармація».
 • Роботами студентів на кафедрі органічної хімії керують: проф. Шемчук Л.А., доц. Ситнік К.М., доц. Власов С.В., доц. Билов І.Є., доц. Бризицька О.А., канд. фарм. н. асит. Левашов Д.В., канд. фарм. н. асит. Лега Д.О.

У 2019 р. у рамках засідання секції “Синтез фізіологічно активних речовин” XXVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» відзначені роботи студентів:

 • дипломом І ступеня – Колодяжна Тетяна (студентка 5 курсу., 1 групи, Фармація);
 • дипломом ІІ ступеня – Дорофєєв Максим (студент 4 курсу, 3 групи, Фармація);
 • дипломом ІІІ ступеня – Головач Ярослав (студент 5 курсу., 1 групи, Фармація).

Студентський науковий гурток був створений з перших років існування кафедри неорганічної хімії. До роботи наукового гуртка заохочувалися найкращі студенти першого курсу, деякі з яких продовжували свої дослідження й на старших курсах.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри неорганічної хімії був синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних акридину та N-фенілантронілової кислоти з метою виявлення потенційних антимікробних речовин.

Студент Сальніков А.В. (керівник доц. Бризицька А.М.) працював у студентському науковому гуртку протягом усього терміну навчання в університеті (1989-1994 р.). Він синтезував неописані у літературі біологічно активні сполуки у ряді похідних  e-амінокапронової кислоти, хроматографічним та ІЧ-спектроскопічним методом довів чистоту і достовірність синтезованих сполук, також досліджував їх антимікробну та репаративну активності. У 1993-1994 роках був співавтором тез на студентській науковій конференції, у 1994 р. – співавтором статті наукового фахового журналу. У 1994 році Сальніков А.В. захистив дипломну роботу “Синтез, фізико-хімічні дослідження і біологічна активність похідних e-амінокапронової кислоти ”.

З 1994 року на кафедрі розпочато новий науковий напрямок – використання частинок феритів для одержання магнітокерованих фармацевтичних препаратів, який викликав значний інтерес серед студентів наукового гуртка, за цією темою працювали 42 студенти, виконуючи дослідницькі та реферативні роботи.

З 1994 по 1998 р. у СНТ працює студент з Лівану – Нур Еддін Хані Дахер, який у 1998 році захищає дипломну роботу (керівник проф. Левітін Є.Я.).Найбільший вклад у розвиток цієї теми внесла доц. Онопрієнко Т.О.

Найкращі роботи виконані під керівництвом Тетяни Олексіївни студентами Калініченко А.І. (2001), Пономарьова Л.М. (2002), Рогозіна О.І.Сергієнко О.І. (2002-2003), Дедусенко А.В. (2004-2007).Під керівництвом Коваль А.О. проведено синтез та встановлено якісний та кількісний склад наночастинок феритів студентами Гусаровим В.І. (2004), Бондаренко А.М. (2005), Панковою О.В. (2007, 2008).

        

Доц. Коваль А.О. та студент Гусаров В.І. у науковій лабораторії кафедри (2004 р.)

Студентка Аліна Дедусенко продовжувала займатися науковими дослідженнями з теми магнітних нанотехнологій у фармації протягом усього навчання в університеті. Захистила дипломну та магістерську роботу (2009 – 2010 р., керівники проф. Безуглий П.О., доц. Ведерникова І.О.).
Студент факультету промислова фармація Тищенко Руслан (керівник доц. Рой І.Д., 2001-2003 р.) проводив дослідження синтезу магнітних рідин із застосуванням електрохімічної стадії окиснення Fe(II) -> Fe(III). У 2001 році зайняв II місце по секції на студентській конференції, наступного року став співавтором патента.

Розробка способу одержання наночастинок магнетиту за участі студента Тищенка Р. (2002, керівник доц. Рой І.Д.)

Наукова конференція молодих вчених і студентів НФаУ 2001 рЗавідувач кафедри проф. Левітін Є.Я., студенти наукового гуртка – Пономарьова Л., Калініченко А., Рогозіна О., Тіщенко Р., Солдатов Д. та їх наукові керівники – Онопрієнко Т.О., Рой І.Д., Турченко Н.В., Ведерникова І.О.

Міжвузівська наукова студентська конференція 2010 р. Призер засідання секції ст. Орловецька Є.О.  (1 курс Ф-21), керівник ст.викл. Турченко Н.В.). Тема доповіді: “Ефективність побутового доочищення води за допомогою коагулянта”.

Бондар Н.Г. (ст. 1 курс Ф-2). Синтез карбонових кислот з 1,2,2-триметилциклопентан­новим фрагментом на основі камфори // Доповідь на міжвузівській студентській науковій конференції, 2013 (керівник доц. Цапко Є.О.).

Разом із студентами СНТ надруковано понад 30 тез доповідей на студентських наукових конференціях, одержано патент України.

У 2018-2019 навчальному році в СНТ кафедри займаються 18 вітчизняних та іноземних студентів, що навчаються на 1-4 курсах. Члени СНТ виконують дослідження за основними науковими напрямками кафедри, займаються написанням оглядових робіт та беруть активну участь у кафедральних наукових семінарах, зборах студентського наукового гуртка, науково-практичних семінарах та міжнародних конференціях, зокрема: «Topical issues of new drugs development: XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students» (10 квітня 2019 р., НФаУ, Харків) та «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019»: LXXIII Международная научно- практическая конференции студентов и молодых учёных (17 – 19 апреля 2019 г., БГМУ, Минск, Беларусь). У 2018-2019 навчальному році за результатами проведених досліджень було опубліковано 6 тез та 1 стаття у фаховому періодичному виданні.

У 2019 – 2020 навчальному році в СНТ кафедри займаються 9 студентів, серед яких здобувачі вищої освіти як першого року навчання так і старших курсів.  За результатами роботи опубліковано 9 друкованих робіт за основними науковими напрямками роботи кафедри: «Розвиток магнітних нанотехнологій у фармації», «Синтез біологічно активних похідних 3-дихлорметил-1,2,2 – триметилциклопентанкарбонової кислоти», «The structural and temperature transformations of synthesized magnetite nanoparticle».

У 2020 – 2021 навчальному році в СНТ кафедри неорганічної та фізичної хімії займаються 12 студентів (10 вітчизняних та 2 іноземні). За результатами роботи опубліковано 8 тез та зроблено 3 доповіді на Міжнародних конференціях.

18 березня 2021 року студенти-члени СНТ кафедри неорганічної та фізичної хімії взяли участь у роботі XXVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development».

Основними науковими напрямками роботи СНТ кафедри є:

 • «Розвиток магнітних нанотехнологій у фармації».

 • «Синтез біологічно активних похідних 3-дихлорметил-1,2,2 – триметилциклопентанкарбонової кислоти».

 • «The structural and temperature transformations of synthesized magnetite nanoparticle.

 • Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітокерованих фармацевтичних засобів.

 • Аналіз магнітокерованих наночастинок у складі систем доставки ліків.

 • З’ясування кінетичних закономірностей перебігу реакцій та пергідролізу біологічно-активних речовин та їх застосування у фармацевтичному аналізі.

Активно ведеться робота щодо залучення всіх бажаючих взяти участь у роботі СНТ та продовжувати наукові дослідження за обраною тематикою.