Наукові напрями

Дослідження під керівництвом академіка Національної академії наук України, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, професора Черних В.П.

“Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних та напівсинтетичних субстанцій” (0114U000943)

Цілеспрямований синтез нових БАР серед похідних дикарбонових кислот і створення на їх основі різних гетероциклічних сполук з прихованими фармакофорами дикарбонільної природи; дослідження шляхів циклізації поліфункціональних реагентів та синтез ансамблів гетероциклів на основі оригінальних за своїм механізмом реакцій; дослідження багатокомпонентних та доміно-реакцій; розробка та оптимізація методів синтезу нових лікарських субстанцій; застосування фізико-хімічного підходу та методів математичного прогнозування при встановленні закономірностей зв’язку між структурою біологічно активної речовини та її дією; розробка екологічно чистих технологій отримання лікарських субстанцій; залучення комбінаторних методів синтезу; комп’ютерні методи профілювання біологічної дії синтетичних речовин; використання мікрохвильового опромінення для активації хімічних процесів; використання нанотрубок для забезпечення адресної доставки діючої речовини.

У науковій лабораторії №1 кафедри (вул. Валентинівська, 4) Д.В.Левашов, В.П.Черних, С.В.Власов, Л.А.Шемчук, Ю.О.Шенгоф, О.С.Криськів (2010 р.).

Професор Колісник Сергій Вікторович

 • Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних та напівсинтетичних субстанцій.
 • Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва.

Ініціативний напрямок наукових досліджень проф. Блажеєвського М.Є. «Застосування пероксидних похідних кислот у фармацевтичному аналізі та медицині»:

 1. З’ясування кінетичних закономірностей та механізмів реакцій рідинно-фазового пероксикислотного окиснення нітрогено- сульфурвмісних та ненасичених сполук.
 2. Хіміко-аналітичне вивчення реакцій пергідролізу функціональних похідних карбонових кислот (естерів, амідів) та нітрилів.
 3. Опрацювання аналітичних методик кількісного визначення лікарських та біологічно активних речовин методом пероксокислотометрії, непрямої вольтамперометрії, кінетико-спектрофотометричним та спектрофлуориметричним методом.
 4. Опрацювання хемілюмінесцентних методик визначення лікарських та біологічно активних речовин.
 5. Опрацювання аналітичних методик кількісного визначення пероксидних похідних карбонових кислот та неорганічних пероксидів у складі лікарських дезінфекційних препаратів.
 6. Розроблення хімічних та біосенсорних тест-систем для визначення токсикантів (важких металів, фосфоровмісних пестицидів, гептилу тощо).
 7. Синтез, фізико-хімічні властивості та специфічна біологічна активність (протимікробна та проти паразитарна, детоксикуюча) пероксидних похідних карбонових кислот.
 8. Розроблення хімічних знезаражуючих (антисептичних, дезінфекційних та стерилізуючих) засобів на основі пероксидних похідних карбонових кислот неорганічних пероксидів.
 9. Опрацювання хімічних засобів знешкодження токсикантів на основі пероксидних похідних неорганічних та карбонових кислот.
 10. Конструювання оптичних (хемілюмінесцентних) хімічних та біохіміних сенсорів для експресного виявлення токсикантів.

Науковий напрямок проф. Л.А. Шемчука «Дизайн та синтез фармакологічно привабливих білдинг-блоків гетероциклічної природи»

Вивчення амбідентного характеру мультикомпонентних реакцій та використання даного типу взаємодій для цілеспрямованого синтезу конденсованих 4Н-(тіо)піранових, спіро-4Н-(тіо)піранових, 2Н-піранових, піридонових, спіропіримідинових та спіро-2-оксіндольних систем. Вивчення синтетичного потенціалу циклічних сульфаніламідів з метою отримання нових гетероциклічних систем. Встановлення закономірностей «структура – біологічна активність» в ряду синтезованих сполук з метою цілеспрямованого синтезу нових БАР.

Доцент Ковальська Олена Василівна
Польша, Варшава, Варшавський університет, Центр наук біологічно-хімічних
Грант «Фторопротеоміка: комплексні дослідження ефектів препаратів, стабілізованих фтором»