Навчально-методична література

Підручники, навчальні посібники, тексти лекцій створені на кафедрі органічної хімії з 1986р.:

У 1985 – 1986 рр. – на кафедрі розпочинається робота з написання навчально-методичної літератури.

 

book1

 

book1

У 2008 р. підручник «Oрганическая химия» авторів В.П.Черних, Б.С.Зіменковського, І.С.Гриценка став переможцем конкурсу-виставки навчальних видань НФаУ, проведеного у рамках Конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації» (16-19 квітня)

2013 р. За підсумками конкурсу «Кращий вітчизняний товар 2013 року» Національний фармацевтичний університет було нагороджено медаллю у номінації «Освіта» за розробку навчально-методичного комплексу з дисципліни «Органічна хімія», створеного колективом авторів НФаУ під керівництвом ректора Черних В.П.

 

Перша книга з хімії, яка видана кольоровим друком в Україні

З виданням першого підручника з органічної хімії в НФаУ розпочалася ера створення підручників для усіх дисциплін і спеціальностей фармацевтичного профілю, якими користуються ВНЗ усієї України, тим самим закладено міцний фундамент для якісної підготовки майбутніх спеціалістів.

book1 

Черных В.П., Зименковский Б.С., Гриценко И.С. Органическая химия. В 3 кн. Кн. 1. Основы строения органических соединений: Учеб. для студентов фармац. вузов и фак / Под ред. В.П. Черных. — Xарьков: Основа, 1993. — 144 с.

В учебнике изложены фундаментальные общетеоретические положения органической химии с описанием реакционной способности важнейших классов органических соединений. Учебник предназначен для студентов фармацевтических вузов и факультетов.

 book2

Черных В.П., Зименковский Б.С., Гриценко И.С. Органическая химия. В 3 кн. Кн.2. Углеводороды и их функциональные производные: Учеб. для студ. фармац. вузов и фак. / Под ред. проф. В.П. Черных. — Xарьков: Основа, 1995. — 494 с.

В учебнике рассмотрены главные аспекты строения и реакционной способности углеводородов и их функциональных производных. Материал по основным классам органических соединений изложен с учетом принципа их функциональной принадлежности.

 book3

Черных В.П., Зименковский Б.С., Гриценко И.С. Органическая химия. В 3 кн. Кн. 3. Гетероциклические и при¬родные соединения: Учеб. для студентов фармац. ву¬зов и фак. / Под ред. проф. В.П. Черных. — Xарьков: Основа, 1998. — 248 с.

В учебнике рассмо­трены главные аспекты строения иреакционной способности гетероци­клических соединений. Изложены сведения оважнейших природных сое­динениях — алкалоидах, белках, нуклеиновых кислотах, жирах, восках, терпенах, каротиноидах истероидах. Описано строение многих лекар­ственных препаратов.

 book4

 

 Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. У 3 кн. Кн. 1. Основи будови органічних сполук: Підруч. для студ. фармац. вузів і фак. / За ред. проф. В.П. Черних. — Х.: Основа, 1993. — 143 с.
У підручнику викладено фундаментальні загальнотеоретичні положення органічної хімії з описом реакційної здатності найважливіших класів органічних сполук.Підручник призначено для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.

 

Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. В 3 кн. Кн. 2. Вуглеводні та їх функціональні похідні: Підруч. для студ. фармац. вузів і фак. / За ред. В.П. Черних. — X.: Основа, 1996. — 470 с.

У підручнику розглянуті головні аспекти будови і реакційної здатності вуглеводнів та їх функціональних похідних. Матеріал по основних класах органічних сполук викладений з урахуванням принципу їхньої функціональної приналежності.

 

Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія. У 3 кн. Кн. 3. Гетероциклічні та природні сполуки: Підруч. для студ. вищ. фармац. закл. освіти / За ред. проф. В.П. Черних. — X.: Основа, 1997. — 256 с.
У підручнику розглянуті головні аспекти будови і реакційної здатності гетероциклічних сполук. Викладено відомості про найважливіші природні сполуки — алкалоїди, білки, нуклеїнові кислоти, жири, воски, терпени, каротиноїди і стероїди. Описано будову багатьох лікарських препаратів.

book1

 

Черних В.П., Зіменковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. проф. В.П. Черних. — 2-ге вид. випр. і доп. — Х.: Вид-во. НфаУ; Оригінал, 2008. — 752 с. іл.
Зіменковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. проф. В.П. Черних. — 2-ге вид. випр. і доп. — Х.: Вид-во. НфаУ; Оригінал, 2008. — 752 с. іл . У підручнику наведено основні аспекти сучасної органічної хімії. Розглянуто найважливіші класи органічних сполук, способи їх одержання, фізичні і хімічні властивості, ідентифікацію. Дано уявлення про механізми реакцій. Підкреслено роль і значимість органічної хімії як науки. Показано генетичний зв’язок між класами органічних сполук. Підручник призначений для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів медичних вузів, рекомендований для підготовки фахівців медичного, біологічного, педагогічного, сільськогосподарського та інших профілів.

book2

 

Черных В.П., Зименковский Б.С., Гриценко И. С. Органическая химия: Учебник для студ. вузов. / Под общ. ред. В.П.Черных. – 2-е изд., испр. и доп. X.: Изд-во НФаУ., Оригинал, 2007. – 776 с. Черных В.П., Зименковский Б.С., Гриценко И. С. Органическая химия: Учебник для студ. вузов. / Под общ. ред. В.П.Черных. – 2-е изд., испр. и доп. X.: Изд-во НФаУ., Оригинал, 2007. – 776 с.Во втором издании учебника «Органическая химия» отражен многолетний опыт преподавания органической химии на кафедре. В учебнике приведены основные аспекты современной органической химии. Рассмотрены важнейшие классы органических соединений, способы их получения, физические и химические свойства, идентификация. Дано представление о механизмах реакций. Подчеркнута роль и значение органической химии как науки. Показана генетическая связь между классами органических соединений. При подготовке учебника ко второму изданию материал дополнен главой «Сераорганические соединения», разделом «Сложные липиды», переработаны и дополнены некоторые главы и разделы. Материал учебника содержит краткие сведения из биографий ученых, многие из которых — лауреаты Нобелевской премии. Примеры из реальной жизни и окружающей нас природы делают его интересным и доступным для понимания. Особенностью второго издания учебника является применение цветной печати для передачи органических соединений, механизмов химических реакций, позволившее наглядно представить теоретический материал и способствующее его эффективному усвоению. Студент, овладевший материалом, который изложен в учебнике, должен приобрести прочные знания современных основ органической химии и умение работать с оригинальной литературой. Издание представляет также определенный интерес для аспирантов, преподавателей и других специалистов, работающих в области органической химии и фармации. Учебник предназначен для студентов фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов медицинских вузов, рекомендован для подготовки специалистов медицинского, биологического, педагогического, сельскохозяйственного и других профилей.

 

Лекции по органической химии В.П. Черных: Учеб. пособие для студ. вузов. — Харьков: Издательство НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 480 с.

В лекциях по органической химии в простой и доступной форме изложены общие подходы в рассмотрении теоретических вопросов современной органической химии. Лекции предназначены для студентов фармацевтических вузов и факультетов.

book4

 

Сборник тестов по органической химии / Под редакцией чл.- корр. НАН Украины, проф. Черных В.П. – Харьков: Изд-во НФаУ: Оригинал, 2005.
Сборник тестов по органической химии / Под редакцией чл.- корр. НАН Украины, проф. Черных В.П. – Харьков: Изд-во НФаУ: Оригинал, 2005.В сборнике представлено 1260 тестов по всем разделам органической химии, предусмотренным программой, приведены ответы и рекомендованная литература. Каждая тема охватывает весь спектр вопросов от строения и номенклатуры до качественных реакций отдельных классов и идентификации отдельных представителей класса. Приведены тесты по основным разделам теоретической химии, механизмам реакций, наиболее важным определениям и понятиям. Сборник предназначен для самоподготовки студентов, возможного компьютерного опроса, а также позволяет преподавателю быстро установить степень готовности группы к занятиям. Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, изучающих органическую химию.

 

Загальний практикум з органічної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III – IV рівнів акредитації / В. П.Черних, І. С. Гриценко, М.О. Лозинський, З.І. Коваленко; За ред. В. П.Черних. – Х.: Изд-во НФАУ; Золоті сторінки, 2003. – 592 с.; іл.

Загальний практикум з органічної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III – IV рівнів акредитації / В. П.Черних, І. С. Гриценко, М.О. Лозинський, З.І. Коваленко; За ред. В. П.Черних. – Х.: Изд-во НФАУ; Золоті сторінки, 2003. – 592 с.; іл.У практикумі викладена техніка лабораторних робіт, якісний елементний аналіз, інструментальні методи дослідження органічних структур, основи будови, властивості та ідентифікація органічних сполук. Приведено опис 181 досліду і 58 лабораторних синтезів, а також схеми окремих промислових синтезів. По кожній темі запропоновані питання і вправи. Розглянуто схему аналізу невідомої органічної речовини. Видання призначене для фармацевтичних вузів і факультетів, може бути рекомендовано для підготовки фахівців медичного, біологічного, педагогічного, сільськогосподарського й іншого профілів.

Общий практикум по органической химии: Учебное пособие для студентов вузов III–IV уровней аккредитации /В.П. Черных, И.С. Гриценко, М.О. Лозинский, З.И. Коваленко; Под общ. ред. В.П. Черных. – Х.: Издательство НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 592 с.: ил.
Общий практикум по органической химии: Учебное пособие для студентов вузов III–IV уровней аккредитации /В.П. Черных, И.С. Гриценко, М.О. Лозинский, З.И. Коваленко; Под общ. ред. В.П. Черных. – Х.: Издательство НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 592 с.: ил.В практикуме изложены техника лабораторных работ, качественный элементный анализ, инструментальные методы исследования органических структур, основы строения, свойства и идентификация органических соединений. Приведено описание 181 опыта и 58 лабораторных синтезов, а также схемы отдельных промышленных синтезов. По каждой теме предложены вопросы и упражнения. Рассмотрена схема анализа неизвестного органического вещества. Издание предназначено для фармацевтических вузов и факультетов, может быть рекомендовано для подготовки специалистов медицинского, биологического, педагогического, сельскохозяйственного и других профилей.
 

Черних В.П., Гриценко І.С., Єлисеєва Н.М. Органічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації та учнів загальноосвітніх шкіл з класами поглибленого вивч. хімії / За ред. В.П.Черних. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2004. – 464 с.: іл.

У підручнику систематизовано поняття про будову і властивості органічних сполук. Розглянуто механізми реакцій, поглиблено висвітлено всі поняття шкільного курсу хімії. Після кожного розділу наведено приклади завдань. Назви хімічних елементів відповідають рекомендаціям Національної комісії України з хімічної термінології та номенклатури згідно з правилами IUPAC.

 

Organic chemistry tests collection: Manual for the students of higher educ. establ. / Under the editorship of V.P. Chernykh. — Kh. National University of Pharmacy, 2008 – 319 p.

В сборнике на английском языке представлено 1260 тестов по всем разделам органической химии, предусмотренных программой, приведены ответы и рекомендованная литература. Каждая тема охватывает весь спектр вопросов от строения и номенклатуры до качественных реакций отдельных классов и идентификации отдельных представителей класса. Приведены тесты по основным разделам теоретической химии, механизмам реакций, наиболее важным определениям и понятиям. Сборник предназначен для самоподготовки студентов-иностранцев, изучающих органическую химию на английском языке, возможного компьютерного опроса, а также позволяет преподавателю быстро установить степень готовности группы к занятиям. Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, изучающих органическую химию.

 

Chernykh V.P., Shemchuk L.A. Organic chemistry. Basic lecture course: The study guide for students of higher schools / Edited by V.P. Chernykh.– 4 ed., rev. and enl.– Kharkiv: NUPh, Original, 2011. – 440 p.

«Лекції з органічної хімії В.П. Черних», які багато років використовуються студентами фармацевтичного університету, стали основою цієї книги. В лекціях наведено головні аспекти сучасної органічної хімії. Розглянуто важливі класи органічних сполук, їхні способи добування, фізичні та хімічні властивості, ідентифікацію. Подано уявлення про механізми реакцій, відображено генетичний зв’язок між класами органічних сполук. Рекомендовано для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і фармацевтичних факультетів медичних вищих навчальних закладів, в першу чергу, що навчаються англійською мовою, а також буде корисним для підготовки спеціалістів медичного, біологічного, педагогічного, сільськогосподарського та інших профілів.

 prikladna spektroskopiya

Прикладна ІЧ-спектроскопія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Л.А. Шемчук, С.В. Власов та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.

Навчальне видання є сучасним стислим посібником з практичного аналізу методом ІЧ-спектроскопії. У ньому наведені фізичні основи методу, тлумачення основних характеристик спектра і загальноприйнятих понять, які допоможуть читачу швидко навчитись інтерпретувати спектральні дані. Відмінності спектрів різних класів сполук добре проілюстровано на конкретних прикладах. Тестові завдання з відповідями роблять книгу не лише цінним навчальним посібником, а й зручним довідником у повсякденній роботі фахівців.
Посібник створено для студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю і фармацевтичних факультетів. Також він буде корисним і цікавим для студентів хімічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та науковців, які займаються і використовують у своїх дослідженнях ІЧ-спектроскопію.

 Applied-Infrared-Spectroscopy-1  Chernykh V. P., Shemchuk L. A. Apllied infrared spectroscopy: a manual for students of higher schools / edited by associate-member of the NAS of Ukraine V. P. Chernykh. – Kharkiv: NUPh, 2014. – 152 p. ISBN 978–966–615–440
In the manual the algorithm of spectral analysis of organic compounds from different classes is presented using their native IR-spectra. The main characteristic absorption bands and special cases for aliphatic and aromatic hydrocarbons, hydrocarbon halides, nitrogen-containing and carbonyl compounds, carboxylic acids and their functional derivatives, as well as heterocyclic and natural substances are given. The test tasks for the student’s progress control are given.
It may be recommended for the students of pharmaceutical higher schools establishments and pharmaceutical departments of medical universities; it can be also proposed for the students of biological, pedagogical, agricultural and other departments; it may be interesting for PhD-students and scientists.

oxtsp

Органічна хімія. Тести з поясненнями: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснікова та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 460 с.
У виданні представлено понад 500 тестових завдань з органічної хімії, які дозволяють досить якісно й у стислі терміни підготуватися та успішно здати залік та іспит з дисципліни.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
Органічна хімія. Тести з поясненнями

oxtsp

Органическая химия. Тесты с пояснениями: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В.П. Черных, Л.А. Шемчук, Т.А.Колесникова и др.; под ред. акад. НАН Украины В.П.Черных. – Х.: НФаУ, 2015. – 460 с. В пособии представлено более 500 тестовых заданий по органической химии, которые позволят достаточно качественно и в сжатые сроки подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен по дисциплине. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, изучающих органическую химию.

oxtsp

Organic chemistry. Tests with explanations: the study manual for students of higher schools. – Kh.: NUPh, 2015. – 456 p. The collection proposes more than 500 test tasks in organic chemistry; they allow preparing for the organic chemistry course examination or credit test in short terms. This book is useful for students, post-graduate students, and teachers of higher schools dealing with organic chemistry.