Навчально-методичне забезпечення ОК

З повнотекстовими варіантами можна ознайомитись у Науковій бібліотеці НФаУ

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

Загальна та неорганічна хімія

 

2000 р. – Левiтiн, Є. Я. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для фармац. ВЗО та фармац. ф–тів мед. ВЗО III–IV рівнів акредитації / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва ; за заг. ред. Є. Я. Левітіна. – Х. : Вид–во НФАУ, 2000. – 464 с. (Перевиданя у 2003, 2009, 2016 зумовлені введенням сучасної української хімічної номенклатури).

2003 р. – Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry / Ye.Ya. Levitin, R. G. Klueva, A. M. Brizitskaya, I. D. Roy. – Kharkiv : Publishіng house of NPHaU, 2003. – 80 p.

2005 р. Levitin, Ye. Ye. General and inorganic chemistry : The textbook for the students of pharmaceutical universities and pharmaceutical faculties of higher medical education / Ye. Ye. Levitin, I. A. Vedernikova. – Kharkiv : NUPh, 2005. – С. 220.

2006 р. – Черних, В. П. Хiмiя : посiб. для вступникiв до вузiв / В. П. Черних, Є. Я. Левiтiн, Н. В. Турченко. – Вiнниця : Нова книга, 2006. – 368 с. (перевидання 2008 р.)

2012 р.Неорганічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для фармац. ВНЗ / Є. Я. Левітін [та ін.] ; за заг. ред. Є. Я. Левітін. – Х. : Изд–во НФаУ, 2012. – 148 с.

2017 р.Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. – 3-тє вид. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – 512 с. – (Національний підручник).

2018 р. – Левітін Є. Я., Турченко Н. В., Криськів О. С., Антоненко О. В. Медична хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 376 с.

2019 р. Загальна та неорганічна хімія : навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти / Є.Я. Левітін, І.О. Ведерникова, О.В. Антоненко та ін. ; за ред. Є.Я. Левітіна. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2019. — 368 с.

Фізична та колоїдна хімія

 

2001 р.Фізична та колоїдна хіміяЗбірник задач [Текст] : навч. посіб. для фармац. ВЗО та фармац. ф-тів мед. ВЗО III-IV рівнів акредитації / В. І. Кабачний [та ін.] ; за ред. проф. В. І. Кабачного ; НФАУ. – Х. : НФАУ : Золоті сторінки, 2001. – 208 с.

2004 р. –  Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. для фармац. ВНЗ та фармац. ф-тів мед. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / В. І. Кабачний [та ін.] ; за заг. ред. проф. В. І. Кабачного ; НФаУ. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2004. – 200 с.

2008 р. –   Фізична та колоїдна хімія. Збірник завдань для самостійної роботи [Текст] : навч. посіб. для заоч. (дистанц.) форми навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації / В. І. Кабачний [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Кабачного ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2008. – 140 с.

2010 р. –  Collected test problems ophysical and colloidal chemistry [Text] : training appliance for foreign students of pharmaceutical universities… / V. I. Kabachnyy [et al.] ; ed. by V. I. Kabachnyy ; NPhaU. – Kharkov : NPhaU, 2010. – 204 p.

2011 р. –  Physical and colloid chemistry [Text] : textbook for students of higher schools / V. I. Kabachnyy [et al.] ; ed. by V. I. Kabachnyy ; NUPh. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. – 375 p.

2012 р. –  Physical and colloid chemistry. Guide to laboratory works [Текст] : manual for students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical faculties of medical higher schools of the IIIrd-IVth accreditation levels / V. I. Kabachnyy [та ін.] ; ed. by V. I. Kabachnyy ; NUPh. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 208 p.

2012 р.Лекції з фізичної хімії [Текст] : навч. посіб. для фармац. ВНЗ / В. І. Кабачний [та ін.] ; за ред. В. І. Кабачного ; НФаУ. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2012. – 280 с.

2013 р.Лекції з колоїдної хімії [Текст] : навч. посіб. для фармац. ВНЗ / В. І. Кабачний [та ін.] ; за ред. В. І. Кабачного ; НФаУ. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 176 с. 

2015 р.Фізична та колоїдна хімія [Текст] : баз. підруч. для фармац. ВНЗ (фармац. ф-тів) IV рівня акредитації / В. І. Кабачний [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Кабачного ; НФаУ. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 432 с. : рис. – (Національний підручник).

2016 р.Physical and colloid chemistry. Problem Book [Text] : manual for students of higher schools / V. I. Kabachnyi [et al.] ; ed. by V. I. Kabachnyy ; transl. from ukr. by: M. M. Ivashura, O. Yu. Gurko ; NUPh. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2016. – 192 p.

2021 р.Фізична та колоїдна хімія [Електронний ресурс] : робочий зошит для підготовки до складання ЄДКІ / НФаУ, Каф. неорган. та фіз. хімії ; уклад. М. Ю. Голік [та ін.]. – Електрон. текстові дан. – Харків : НФаУ, 2021. – 115 с.

2021 р. – Physical and Colloid Chemistry [Electronic resource] : workbook for preparation to “Krok 1” / NUPh, Dep. of Inorganic and Physical Chemistry ; NUPh, Dep. of Inorganic and Physical Chemistry. – Electronic text data. – Kharkiv : NUPh, 2021. – 69 p.

Органічна хімія

2003 р. – Загальний практикум з органічної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III – IV рівнів акредитації / В. П.Черних, І. С. Гриценко, М.О. Лозинський, З.І. Коваленко; За ред. В. П.Черних. – Х.: Изд-во НФАУ; Золоті сторінки, 2003. – 592 с.; іл.

2004 р. – Черних В.П., Гриценко І.С., Єлисеєва Н.М. Органічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації та учнів загальноосвітніх шкіл з класами поглибленого вивч. хімії / За ред. В.П.Черних. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2004. – 464 с.: іл.

2008 р. – Органічна хімія [Текст] : підруч. для ВНЗ / В. П. Черних, Б. С. Зіменковський, І. С. Гриценко ; за ред. В. П. Черних ; НФаУ. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2008. – 752 с. 

2008 р. – Organic chemistry tests collection: Manual for the students of higher educ. establ. / Under the editorship of V.P. Chernykh. – Kh. National University of Pharmacy, 2008 – 319 p.

2011 р. – Chernykh V.P., Shemchuk L.A. Organic chemistry. Basic lecture course: The study guide for students of higher schools / Edited by V.P. Chernykh.– 4 ed., rev. and enl.– Kharkiv: NUPh, Original, 2011. – 440 p.

2014 р. – Прикладна ІЧ-спектроскопія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Л.А. Шемчук, С.В. Власов та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.

2014 р. – Chernykh V. P., Shemchuk L. A. Apllied infrared spectroscopy: a manual for students of higher schools / edited by associate-member of the NAS of Ukraine V. P. Chernykh. – Kharkiv: NUPh, 2014. – 152 p. 

2014 р. – Органічна хімія. Тести з поясненнями: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснікова та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 460 с.

2015 р. – Organic chemistry. Tests with explanations: the study manual for students of higher schools. – Kh.: NUPh, 2015. – 456 p.

Вибіркові освітні компоненти

  1. Основи кількісних розрахунків у фармації: навч. посіб. для аудиторної та самостійної роботи для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Криськів О.С., Коваль А.О., Чан Т.М., Антоненко О.В., Ковальська О.В., Цапко Є.О.. – Х. : НФаУ, 2021.– 76 с.
  2. Fundamentals of Quantitative Calculations in Pharmacy. Training manual for in-class and individual work of students /Ya. Levitin, I.O. Vedernikova, O.S. Kryskiv, A.O. Koval, O.V. Antonenko, O.V. Kovalska, Ye.O. Tsapko, T.M. Chan. – Kharkiv, 2021. – 63 p.
  3. Сорбенти медичного призначення : метод. рек. для сем. зан. В.І. Кабачний, М.Є. Блажеєвський, Т.А. Томаровська , С.П. Карпова та і. – Х. : НФаУ, 2020. – 40 с.
  4. Левітін Є. Я., Ведерникова І. О., Коваль А. О., Криськів О. С. Біоактивність неорганічних сполук: навч. посібн. для аудит. та самост. роботи студентів / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х. : НФаУ, 2017. – 83 с.
  5. Levitin Ye. Ya., Vedernykova I.O., Koval A.O., Kryskiv O.S., Kovalska O.V. Bioactivity of inorganic compounds. – Kh.: NUPh, 2018. – 88 p.