• Українська
  • English
  • Русский

Шпичак Тамара Володимирівна

Доцент ЗВО кафедри загальної хімії, кандидат хімічних наук, доцент

Заслужений працівник НФаУ
Кандидат хімічних наук з 1993 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 088.09.01 при Українській фармацевтичній академії, за темою «Синтез, фізико-хімічні і біологічні властивості 2-карбоксифеніламідів етилендикарбонових кислот» (науковий керівник – доктор фармацевтичих наук, доктор хімічних наук, професор Черних В.П.)

Доцент кафедри органічної хімії НФаУ з 1996 року, з вересня 2022 року – доцент кафедри загальної хімії.
Автор та співавтор 134 публікацій:

  • навчально-методичні публікації:

– 11 навчальних посібників;

– 27 методичних рекомендацій;

  •  наукових публікацій:

-8 монографій
-7 статей в наукових журналах;
-30 тез доповідей на конференціях;

Найважливіші наукові та навчально-методичні публікації
1. История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета: в 2-х кн. Кн. 1. Кафедра органической химии в формате двух столетий/ В.П. Черных. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 304 с.
Кн. 2. Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство/ Редкол.: В.П. Черных (председатель) и др.; Сост. Т.В. Шпичак, Л.А. Шемчук и др. – Харьков: Золотые страницы,2009. – 904 с.
2. Довідкове видання серії «Вчені – фармації» В.П. Черных. Полвека в фармации: библиографический указатель/ сост.: Л.А. Шемчук, Т.В. Шпичак, З.Ф. Подстрелова и др. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 544 с.

3. Національний фармацевтичний університет: новітня історія [монографія]/за ред. В.П. Черних. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – 568 с. (глава про кафедру с. 134-152, автори В.П. Черних, Л.А.Шемчук, Т.В. Шпичак)

4. Сборник тестов по органической химии / Под ред. чл.кор. НАН Украины, проф. В.П. Черных. — Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. — 376 с. В подготовке сборника тестов принимали участие профессор В.П. Черных, профессор И.С. Гриценко, профессор Л.А. Шемчук, доцент Т.А. Колесникова, доцент Л.М. Шемчук (главы 1–20), доцент Т.В. Шпичак (главы 4, 5, 15), доцент З.И. Коваленко (глава 2), доцент В.Д. Горячий (глава 14), доцент И.В. Орленко (глава 17), доцент Л.И. Боряк (глава 16), доцент И.Л. Старчикова (глава 10), доцент И.Е. Былов (главы 1, 3, 18), доцент О.А. Бризицкая (главы 11, 19), ассистент Я.Ю. Якунин (главы 8, 20).

5. Organic chemistry tests collection. Authors board: Chernykh V.P., Shemchuk L.A., Kolesnikova T.A., Shemchuk L.M., Shpychak T.V., Boriak L.I., Goryachiy V.D., Orlenko I.V., Starchikova I.L., Brizitskaya O.A., Bylov I.E., Sytnik K.M., Vlasov S.V., Arzumanov P.S., Levashov D.V., Lega D.A., Redkin R.G. – Kh., 2016. – 322 р.

6. Ситнік К.М., Григорів Г.В., Шемчук Л.А., Черних В.П., Цапко Є.О., Мороз В.П., Шпичак Т.В. Використання 1-R-6-аміноурацилів в одностадійному синтезі 1-R-5,5-дифеніл-5,7-дигідро-1Н-піроло[2,3- d]піримідин-2,4,6-тріонів // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2011. – Т. 9. – Вип. 2 (34). – С. 3–8.

7. Ситнік К.М., Левашов Д.В., Шпичак Т.В., Шемчук Л.А. Досвід впровадження курсу «Органічна хімія» в дистанційну форму навчання студентів Національного фармацевтичного університету // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: збірник науково- методичних праць ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2016. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна 2016. – С. 215-218.

8. Є.І. Сюмка, К. М. Ситнік, Д. В. Левашов, Т. В. Шпичак, В. Д. Горячий, Л.А. Шемчук. Хімічні перетворення нових моно- та біс- похідних спіроіндол-3,3’-піроло[3,4-с]піролу на основі біс-малеїнімідів та вивчення мікробіологічної активності синтезованих сполук. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2019. – Т. 17, вип. 4 (67). С. 44 – 52.

9. Шемчук Л. А., Бризицька О. А., Шемчук Л. М., Колеснікова Т. О., Старчікова І. Л., Шпичак Т. В. Органічна хімія в схемах реакцій : метод. рек. для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей «Фармація, промислова фармація», «Біотехнології та біоінженерія» / за ред. Л. А. Шемчука. – Х. : НФаУ, 2020. – 76 с.

10. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : «МОРІОН», 2016. – 1952 с. (Т.В. Шпичак, 18 статей: БОРОДАЙ Лілія Євгеніївна с. 237, ВАЛІН с. 271, ВАНКОМІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД с. 274- 275, ВАРФАРИН НАТРІЙ с. 276, ВАРФАРИНУ НАТРІЮ КЛАТРАТ с. 276-277, ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД с. 283, ВІНДЕЗИНУ СУЛЬФАТ с. 324, ВІНКРИСТИНУ СУЛЬФАТ с. 324, ГАЛОГЕНОПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ с. 356-357, ЗИДОВУДИН с. 663-664, ЗОЛПІДЕМУ ТАРТРАТ с. 676, ЗОПІКЛОН с. 677-678, КИСЛОТИ АМІНОБЕНЗОЙНІ с. 818, КСИЛОМЕТАЗОЛІНУ ГІДРОХЛОРИД с. 924, НІТРИЛИ с. 1182, НІТРОСПОЛУКИ с. 1184, ХОТИНСЬКИЙ ЄВГЕН СЕМЕНОВИЧ с. 81-82, ШИФОВІ ОСНОВИ с. 1855-1856)

На кафедрі викладає ОК «Органічна хімія», «Біоорганічна хімія», «Інструментальні методи аналізу рганічних речовин», «Теоретичні основи синтезу» для вітчизняних та іноземних студентів.

Завідувач навчальної частини, відповідальна за роботу опорної кафедри, відповідальна за підготовку до акредитації спеціальностей і освітніх програм; в університеті – член Вченої ради факультету з підготовки іноземних громадян.

Є дійсним членом громадської організації «Всеукраїнська Асоціація апітерапевтів»