• Українська
  • English
  • Русский
Билов Ігор Євгенович

Билов Ігор Євгенович

Доцент ЗВО кафедри загальної хімії, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Кандидат фармацевтичних наук  з 2001 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при УкрФА за темою “Використання 2-іміно-2Н-1-бензопіран-3-карбоксамідів у синтезі нових біологічно активних речовин” (наук. керівник — проф. Коваленко С.Н.).

Доцент кафедри органічної хімії НФаУ з 2004 року, з 2022 року – доцент кафедри загальної хімії.

Автор та співавтор публікацій

навчально-методичні публікації:

10 навчальних посібників;

20 методичних рекомендацій;

наукових публікацій:

12 статей в наукових журналах,

з них 6 наукових статей в іноземних журналах;

18 тез доповідей на конференціях;

цитування «Scopus» – 102; індекс Хірша (Scopus) – 5.

Найважливіші наукові та навчально-методичні публікації (до 10 публікацій)

Bylov, I. E.; Vasylyev, M. V.; Bilo­kin, Y. V., “Synthesis and Anti-inflammatory Activity of N-substituted 2-oxo-2H-1-benzo­pyran-3-carboxamides and Their 2-iminoanalogs”, Eur. J. Med. Chem., 1999, 34(11), 997-1001.

Jeffrey R Fry, Alison H Hammond, Kishan L Jassi, Amy E Bass, Gemma Bruce, Charles Laughton, P Nicholas Shaw, Igor E Bylov and Sergiy M Kovalenko “The selectivity of 7-alkoxycoumarins as probe substrates for rat hepatic cytochrome P450 isoforms is influenced by the substitution pattern on the coumarin nucleus”, Xenobiotica, 2004, Vol. 34, N 8, 707-722.

Bilokin (Belokon), Y. V.; Kovalenko, S. N.; Bylov, I. E.; Chernykh, V. P., “Rearrangements of 2-Imino-2H-1-Benzopyran-3-Carboxamides Under Action of Anthranilic Acid as N-Nucleophile”, Heterocycl. Commun., 1998, 4(3), 257-260.

Bylov, I. E.; Bilokin, Y. V.; Kovalenko, S. M., “Specific Features of Reactions of 2-Amino­benzo­trifluoride and Anthranilates with Ethyl Cyanoacetate – Expeditious Routes to 3-Substituted 4-Amino- and 4-Hydroxyquinolin-2(1H)-ones”, Heterocycl. Commun., 1999, 5(3), 281-284.

Kovalenko, S.M., Bylov, I.E., Sytnik, K.M., Chernykh, V.P., Bilokin, Y.V. “A New Pathway to 3-Hetaryl-2-oxo-2H-chromenes: On the Proposed Mechanisms for the Reaction of 3-Carbamoyl-2-iminochromenes with Dinucleophiles”, Molecules, 2000, 5, 1146-1165.

Рециклизация 2-имино-2Н-1-бензопиранов под действием нуклеофильных реагентов. 5. Взаимодействие 2-иминокумарин-3-карбоксамида с антраниловой кислотой и ее производными. / С.Н.Коваленко, И.Е.Былов, Я.В.Белоконь, В.П.Черных // Химия гетероцикл. соед. – 2000. – N 9 (399) – C. 1175-1182. 

Прикладна ІЧ-спектроскопія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Л.А. Шемчук, С.В. Власов, Билов І.Є. та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.

Organic chemistry tests collection. Authors board: Chernykh V.P., Shemchuk L.A., Kolesnikova T.A., Shemchuk L.M., Shpychak T.V., Boriak L.I., Goryachiy V.D., Orlenko I.V., Starchikova I.L., Brizitskaya O.A., Bylov I.E., Sytnik K.M., Vlasov S.V., Arzumanov P.S., Levashov D.V., Lega D.A., Redkin R.G. — Kh., 2016. — 322 р.

Сборник тестов по органической химии / Под ред. чл.кор. НАН Украины, проф. В.П. Черных. — Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. — 376 с.

Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. –  Київ : «МОРІОН», 2016. – 1952 с. (І.Є. Билов, 15 статей: ІЗОХІНОЛІН с. 690-691, ЙОДОФОРМ с. 742, КИСЛОТА БАРБІТУРОВА с. 800, СУЛЬПІРИД с. 1615, СУЛЬФАДИМЕТОКСИН с. 1615, СУЛЬФАДИМІДИН с. 1615, СУЛЬФАДІАЗИН с. 1615-1616, СУЛЬФАЛЕН с. 1616, СУЛЬФАМЕРАЗИН с. 1616, СУЛЬФАМЕТОКСИПІРИДАЗИН с. 1616, СУЛЬФАСАЛАЗИН с. 1618, СУЛЬФАТІАЗОЛ с. 1618, СУЛЬФАЦЕТАМІДУ НАТРІЄВА СІЛЬ с. 1618, СУЛЬФІНПІРАЗОН с. 1618, ХІНОЛІН с. 1840)

На кафедрі органічної хімії Билов І.Є. викладає курси “Органічна хімія”, “Біоорганічна хімія”, “Інструментальні методи аналізу органічних речовин”, “Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук” для вітчизняних та іноземних студентів.

Керував виконанням трьох дипломних та одної магістерської робіт.

З 2002 до 2008 року приймав участь в роботі приймальної комісії як  екзаменатор з хімії. З 2006 до 2010 — експерт Комітету професійної експертизи дисципліни «Органічна хімія» для Ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» Центру тестування МОЗ України. Розробив методичне забезпечення елективної дисципліни «Теоретичні основи синтезу та зв’язок між структурою та дією лікарських засобів». Брав участь у створенні навчально-методичого комплексу дисципліни «Інструментальні методи аналізу органічних речовин».

З 2002 року відповідальний за наукову роботу кафедри.

Брав участь у складі оргкомітетів конференцій: VІIІ Міжнародна конференція «Хімія азотовмісних гетероциклів (ХАГ) 12-16.11.2018; Українська науково-практична конференція “Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій”, присвячена 100-річниці від дня народження д. хім. н., професора П. О. Петюніна 24-25.04.2014; Українська науково-практична конференція “Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій”, присвячена пам’яті д. хім. н., професора Павла Олексійовича Петюніна (до 95-річчя від дня народження) 26.02.2009, та оргкомітеті виїзної сесії Відділення хімії НАН України (20-22 квітня 2016 р.).