ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ!

На період карантину кожний студент повинен:

1. опрацювати теоретичні питання за темою заняття*
2. письмово виконати контрольні завдання до занять
3. пройти тестування за кожною темою

Виконані письмові завдання необхідно надсилати на електронну пошту Вашому викладачу.

До уваги студентів!

ІСПИТ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Іспит з органічної хімії для здобувачів вищої освіти вcix спеціальностей, освітніх ступенів та форм навчання буде проведено із застосуванням відеоконференції на веб-платформі ZOOM із забезпеченням надійної автентифікації  особи здобувача вищої освіти шляхом надання документу, що підтверджує особу.

Студенту необхідно: вказати свої ім’я та прізвище в особистому  профілі zoom, підключитися до конференції за посиланням у розкладі іспитів. Мікрофон та камера повинні бути увімкнені. Протягом іспиту  проводиться відеореєстрація.

Іспит з органічної хімії має триступеневу структуру:

  • І частина –  письмова відповідь на питання білету
  • ІІ частина –  комп’ютерне тестування
  • ІІІ частина –  співбесіда.

Алгоритм проведення іспиту

1. За 10 хвилин до початку іспиту на сайті дистанційних технологій навчання (pharmel.kharkiv.edu), у розділі: «Кафедра Органічної хімії / ►Матеріали для самостійної роботи / ►Test» буде викладено комплект білетів. Студент завантажує цей комплект білетів.

2. У зазначений час початку іспиту студенту потрібно підключитися до відеоконференції Zoom та продемонструвати документ, який підтверджує його особу. Після здійснення автентифікації особи, студент отримує номер екзаменаційного білета.

Студент відповідає на екзаменаційний білет у письмовій формі на аркуші паперу.

Тривалість написання екзаменаційної роботи –  30-35 хвилин.

Після завершення письмової частини іспиту (відповідає тривалості відеоконференції – 40 хвилин), студент має 20 хвилин для того, щоб надіслати роботу на електронну адресу екзаменатора, що буде вказана в таблиці розкладу іспитів.

3. Перерва –  20 хвилин.

4. Тестування на платформі pharmel.kharkiv.edu, розділ: «Кафедра Органічної хімії / ►Матеріали для самостійної роботи / ►Test» 

  • контрольне тестування містить 50 тестів з органічної хімії
  • тривалість складання тесту – 25 хвилин.

Зверніть увагу!  Контрольне тестування буде відкрито на час проведення іспиту та автоматично закривається після його завершення.

Студент має лише одну спробу на складання тесту.

5. Співбесіда з екзаменатором (за окремим посиланням на конференцію екзаменатора)

Результати іспиту будуть надіслані на електронну адресу

 старости групи або заступника старости групи.

 

!   У разі порушення будьякої з вимог проведення іспиту, студента буде відключено від відеоконференції та направлено  на перескладання іспиту.

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

РОЗКЛАД ІСПИТІВ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ  

(весняний семестр)

на заочному відділенні 2019/2020 н. р.

 

Спеціальність Дата, час  Екзаменатори Посилання на конференцію у ZOOM
ТПКЗм19

(4,5з)мед

01, 02

 

26 червня

Пятниця

13.00

1 гр.

Ситнік К.М.

orgchem.sytnik@gmail.com

2 гр.

Левашов Д.В.

orgchem.levashov@gmail.com

ID: 583 661 961

Пароль: 028969

Фс18(5,5з)

01а, 01б

(ліквідація академічної

заборгованості)

2 липня

Четвер

13.00

Ситнік К.М.

orgchem.sytnik@gmail.com

Левашов Д.В.

orgchem.levashov@gmail.com

ID: 583 661 961

Пароль: 028969

Розклад on-line лекцій, занять та іспитів з органічної хімії і ТОС, навчальні матеріали, а також завдання для самостійного опрацювання розміщено нижче:

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Навчальні матеріали на період карантину для студентів І курсу:

01.Алкани.

02.Алкeни.

03.Алкадієни.

04.Алкіни.

05.Циклоалкани.

06.Ароматичні вуглеводні. Одноядерні арени.

07.Багатоядерні арени з конденсованими циклами.

08.Багатоядерні арени з ізольованими циклами.

09.Галогенопохідні вуглеводнів.

10.Нітросполуки.

11.Аміни.

12.Діазо- та азосполуки.

13.Гідроксильні похідні вуглеводнів.

14.Феноли.

15.Альдегіди та кетони. Аліфатичні альдегіди та кетони.

16.Ароматичні альдегіди та кетони.

Навчальні матеріали на період карантину для студентів ІІ курсу:

17.Монокарбонові кислоти

18.Дикарбонові кислоти

19.Функціональні похідні карбонових кислот

20.Гетерофункціональні карб.к

21.Похідні карбонатної кислоти

22.3-та 4-членні гетероцикли

23.5-членні гетероцикли з одним гетероатомом

24.5-членні гетероцикли з двома гетероатомами

25.Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом

26.Конденсовані шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом

27.Шестичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами

28.Конденсовані системи гетероциклів

29.Вуглеводи. Моносахариди

30.Дисахариди. Полісахариди

31.Ізотерпеноїди. Терпени

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Информация студентам, относительно порядка отработки пропущенных занятий, требований к сдаче зачета и экзамена

Уважаемые студенты!

  1. Отработка пропущенного занятия по дисциплине «Органическая химия» проводится с учетом свободного от занятий времени студента в режиме on-lane занятии (конференции) на платформе ZOOM по теме пропущенного занятия.
  2. Повышение рейтинга по дисциплине «Органическая химия» проводится с учетом свободного от занятий времени студента в режиме on-lane занятии (конференции) на платформе ZOOM по теме занятия в форме собеседования.
  3. Зачет по дисциплине «Органическая химия» проводится на последнем практическом занятии в следующем порядке:

–         Студент выполняет письменное задание и отправляет его на электронную почту преподавателя для проверки;

–         Студент проходит тестирование «Контрольный тест. Итоговый тест».

  1. Студент допускается к зачету при отсутствии пропусков занятий, если же были пропущенные занятия, они должны быть отработаны до проведения зачета.
  2. Экзамен по дисциплине «Органическая химия» проводится в соответствии с расписанием экзаменов в режиме on-lane экзамена (конференции) на платформе ZOOM в следующем порядке:

–         студент выполняет письменную работу по экзаменационному билету и отправляет его на электронную почту преподавателя для проверки;

–         студент проходит тестирование «Контрольный тест Итоговый тест»;

–         студент собеседуется с преподавателем по курсу «Органическая химия».

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Виконані завдання за темами занять під час карантину необхідно надсилати на електронну пошту викладача, який проводить заняття з органічної хімії у Вашій групі.

Розклад on-line лекцій, занять та завдання для самостійного опрацювання розміщено також на сторінці кафедри на сайті дистанційних технологій навчання НФаУ в роздiлi «Матерiали для самостiйної роботи».

Питання для підготовки до екзамену з органічної хімії

Банк підготовки КРОК 1 фармація

http://tests.nuph.edu.ua/course/view.php?id=81