• Українська
  • English
  • Русский

Шемчук Леонід Антонович

Професор кафедри загальної хімії, доктор хімічних наук, професор

Кандидат фармацевтичних наук з 1985 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Всесоюзному науково-дослідному інституті хімії і технології лікарських засобів за темою “Синтез, свойства и биологическая активность эфиров аренсульфонилоксаминовых кислот и продуктов их превращения” (науковий керівник – д.хім. н. проф. Петюнін П.О.).

Доцент кафедри органічної хімії НФаУ з 1986 року.

Доктор хімічних наук з 1999 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за темою “Синтез и химические превращения производных глутараминових кислот и гетероциклических соединений на их основе” (науковий консультант – акад. НАН України, проф. Черних В.П.).

Професор кафедри органічної хімії НФаУ з 2001 року.

Завідувач кафедри органічної хімії НФаУ з 2015 року.

Член Спецради Д 64.605.01 НФаУ,

Член Спецради Д 64.051.14 ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Підготував 10 кандидатів наук

Автор та співавтор публікацій

навчально-методичні публікації:

44 навчальних посібників;

41 методичних рекомендацій;

наукових публікацій:

39 статей в фармацевтичній енциклопедії;

92 статей в наукових журналах;

30 наукових статей в іноземних журналах;

171 тез доповідей на конференціях;

17 патентів України на винаходи та корисні моделі;

2 авторських свідоцтва СРСР.

цитування «Scopus» – 186; індекс Хірша (Scopus) – 6.

Найважливіші наукові та навчально-методичні публікації (до 10 публікацій)

Synthesis of novel spiro-condensed 2-amino-4H-pyrans based on 1,2-benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide / G. V. Grygoriv, D. A. Lega, L. Zaprutko, A. K. Gzella, E. Wieczorek-Dziurla, V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk / Chem. Heterocycl. Compd. 2019. Vol. 55. P. 254-260.

1,2-Benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide – new enol nucleophile in three-component interaction with benzaldehydes and active methylene nitriles / G. V. Grygoriv, D. A. Lega, V. P. Chernykh, L. Zaprutko, A. K. Gzella, A. Pawełczyk, L. A. Shemchuk /  RSC Advances. 2018. Vol. 8. P. 37295–37302.

Synthesis of 1-ethyl-1H-2,1-benzothiazine 2,2-dioxide derivatives using cycloalkanecarbaldehydes and evaluation of their antimicrobial activity. D. A. Lega, V. P. Chernykh, L. Zaprutko, A. K. Gzella and L. A. Shemchuk, Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), 2017, 53, 219-229.

Synthesis and antimicrobial activity of Bis-Derivatives of 3a′, 6a′Dihydro-2’H-Spiro[Indole-3,1′-Pyrrolo[3,4-c]Pyrrole]-2,4′,6′(1H, 3’H, 5’H)-Trione/ R. G. Redkin, E. I. Syumka, L. A. Shemchuk, V. P. Chernykh // Journal of Applied Pharmaceutical Science. – 2017. – Vol. 7 (06), pp. 069-078.

Peculiarities of 2-amino-3-R-4-aryl-4H-pyranes multicomponent synthesis derived from 1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide / D. A. Lega, N. Y. Gorobets, V. P. Chernykh, S. V. Shishkina and L. A. Shemchuk // RSC Adv.   2016, 6, 16087-16099.

L.A Shemchuk, D.A Lega, R.G Redkin, V.P Chernykh, O.V Shishkin, S.V Shishkina An efficient, three-component synthesis and molecular structure of derivatives of 2-amino-3-r-6-ethyl-4,6-dihydropyrano[3,2-c][2,1]benzothiazine-5,5-dioxide spirocombined with 2-oxindole nucleus // Tetrahedron. – 2014. – Vol. 70. – P. 8348-8353. DOI: 10.1016/j.tet.2014.09.005.

Шемчук Л.А., Черных В.П., Редькин Р.Г. Синтез конденсированных 2´-амино-3´-R-спиро[индол-3,4´-пиран]-2(1Н)-онов // ЖОрХ. — 2008. — Т. 44, Вып. 12 С. 1816-1821.

Synthesis and molecular structure of spirocyclic 2-oxindole derivatives of 2-amino-4H-pyran condensed with the pyrazolic nucleus / Ruslan Gr. Redkin, Leonsd A. Shemchuk, Valentina P. Chernykh, Oleg V.Shishkin and Svetlana V.Shishkina// Tetrahedron. — 2007. — Vol. 63 — P. 11444-11450.

Інструментальні методи аналізу органічних речовин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. А. Шемчук, В. П. Черних,С. В. Власов, І.Є. Билов. ; під заг. ред. проф.Л. А. Шемчука. – Х. : НФаУ, 2019. – 80 с.

Органічна хімія. Стислий курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук ; за ред. В. П. Черних.   Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 424 с.

Прикладна ІЧ-спектроскопія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П.Черних, Л.А.Шемчук, С.В.Власов та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П.Черних. – Х.: НФаУ, 2014.–  152 с.

Chernykh V. P., Shemchuk L. A. Organic chemistry. Basic lecture course: The study guide for students of higher schools / Еdited by V. P. Chernykh.— 4 ed., rev. and enl.— Kharkiv: NUPh; Original, 2011.— 440 p.

На кафедрі органічної хімії Шемчук Л.А. викладає курси: “Органічна хімія”, “Біоорганічна хімія”, “Інструментальні методи аналізу органічних речовин”, “Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук” для вітчизняних та іноземних, в тому числі, англомовних студентів.