• Українська
  • English
  • Русский
Левашов Дмитро Вікторович

Левашов Дмитро Вікторович

Доцент кафедри загальної хімії, кандидат фармацевтичних наук

Кандидат фармацевтичних наук з 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Національному фармацевтичному університеті, за темою “Синтез 2-(дiарилгідроксиметил)-3-R-4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів, їх фізико-хімічні властивості та біологічна дія” (науковий керівник – д.хім.н., проф. Шемчук Л.А.).

Доцент кафедри загальної хімії НФаУ з 2022 року.

Автор та співавтор публікацій
навчально-методичні публікації:

2 навчальних посібники;

32 методичних рекомендації;

наукових публікацій:

12 статей в наукових журналах;

3 наукові статті в іноземних журналах;

30 тез доповідей на конференціях;

5 патентів України на винаходи та корисні моделі;

 

цитування «Scopus» – 12; індекс Хірша (Scopus) – 2.

 

Найважливіші наукові та навчально-методичні публікації (до 10 публікацій)

Д.В. Левашов, Д.О. Лега, К.М. Ситнік, В.П. Черних, Л.А. Шемчук. Дослідження взаємодії з арилмагнійгалогенідами продуктів гетероциклізації бензиламіду N-етоксалілантранілової кислоти // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2010. – Т8, вип. 2(30). – С. 74-77.

L.A. Shemchuk, V. P. Chernykh, D. V. Levashov, K. M. Sytnik, L. M. Shemchuk. Synthesis of 3-aryl-2-[hydroxy(diaryl)methyl]-4-oxo-3,4-dihydroquinazolines // Journal of Organic Chemistry, 2010, Vol. 46, No. 11, pp. 1687−1690.

Shemchuk L.A., Levashov D.V., Al-Asri Jamil M., Shenhof Y.A., Arzumanov P.S., Chernykh V.P. Studying the Grignard reaction of qunazolinone derivatives containing an ester group // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2011. – Т8, вип. 9(35). – С. 36-39.

Y.O. Ovsyanikova, D.V. Levashov, V.N. Kravchenko, V.P. Chernykh, L.A. Shemchuk. Pharmacological activity of the derivatives of 4-oxo-3,4-dihydroquinazoline and anthranilamides, which contains fragment of glycine // Вісник Фармації. – 2016. – Вип. 1 (85). – С. 62-66.

Ситнік К.М., Левашов Д.В., Шпичак Т.В., Шемчук Л.А. Досвід впровадження курсу «Органічна хімія» в дистанційну форму навчання студентів Національного фармацевтичного університету // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: збірник науково-методичних праць ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2016. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 215-218.

Organic chemistry tests collection: Manual for the students of higher educ. establ. Chernykh V.P., Shemchuk L.A., Arzumanov P.S., Vlasov S.V., Boryak L.I., Starchikova I.L., Levashov D.V. / Under the editorship of V.P. Chrenykh. — Kh., 2011. – p. 319

 

История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета: в 2–х кн. Кн. 2. Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство / Т. В. Шпичак, Л. А. Шемчук, Е. Л. Снитковский, И. С. Гриценко, О. С. Крыськив, Л. И. Боряк, О. А. Бризицкая, П. С. Арзуманов, И. Е. Былов, С. В. Власов, К. М. Сытник, Д. В. Левашов, В. В. Хивренко, Е. М. Архипцова. – Х.: Золотые страницы, 2009. – 904 с.

На кафедрі органічної хімії Левашов Д.В. викладає курси “Органічна хімія”, “Інструментальні методи аналізу органічних речовин”, “Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук” для вітчизняних та іноземних, в тому числі англомовних, студентів, є тьютором дистанційних курсів.