The Department in different years

The department in 1969

The upper row (from the left to the right): V.P. Chernykh, T.S. Djan-Temirova, S.G. Petrenko, P.O. Bezugly, V.Ye. Tretyakova, I.P. Bannyi, V.P. Razuvaeva. The bottom row: P.М. Utenina, N.N. Valyashko, А.F. Soldatova, P.А. Petyunin, Е.F.Soldatova, А.N. Shkol’naya

The department in 1978

The upper row (from the left to the right): Abdel Alim Mohamed Abdel Alim, G.P. Petyunin, V.V. Bolotov, I.P. Bannyi, I.I. Bondarchuk, V.I. Makurina, V.A. Bulgakov, V.I. Gridasov. The bottom row: V.P. Chernykh, А.K. Sukhomlinov, P.А. Petyunin, V.P. Razuvaeva, P.O. Bezugly.

The department in 1986

The upper row (from the left to the right): L.A. Shemchuk, Zh. Ostryanko, Е. Krasnikova, Ye.L. Snitkovsky, O.M. Knyaz’, I.D. Salo, V.L. Ivaschenko. The middle row: O.М. Sopelnik, V.I. Stepanenko, L.M. Shlyakhtichenko, I.S. Gritsenko, G.I. Vegesh, S.V. Stavnichuk, V.V. Strashny. The bottom row: V.I. Gridasov, L.I. Samokhina, P.А. Petyunin, V.P. Chernykh, T.O. Kolesnikova, O.V. Chuvurin.

The department in 2003

The upper row (from the left to the right): P.S. Arzumanov, Z.I. Kovalenko, V.P. Snegiryov, О.S. Krys’kiv, А.V. Kolesnikov. The middle row: L.A. Shemchuk, I.O. Zuravel’, K.M. Sytnik, L.M. Shemchuk, T.O. Kolesnikova, I.L. Starchikova, I.D. Grischenko, T.V. Shpichak, V.P. Chernykh, V.D. Goryachy, L.I. Boryak, Ye.А.Tsapko, N.А. Ulanova, I.Ye. Bylov. The bottom row: Е.V. Tkachenko, Е.V. Il’chenko, S.V.Vlasov, M.V. Ternova, I.V. Orlenko, R.S. Evseev, О.А. Borchenko, O.A. Brizitskaya.

The department in 2004

The upper row (from the left to the right): G.V. Storozhenko, Е.V. Tkachenko, S.V.Vlasov, V.D. Goryachy, P.S. Arzumanov, Ye.А.Tsapko, V.P. Snegiryov, K.M. Sytnik, О.S. Krys’kiv, R.S. Evseev, I.O. Zuravel’, N.А. Ulanova, R.G. Red’kin, M.V. Ternova, G.N. Kapustyan, О.А. Borchenko. The bottom row: I.Ye. Bylov, O.A. Brizitskaya, L.I. Boryak, Z.I. Kovalenko, I.D. Grischenko, T.O. Kolesnikova, V.P. Chernykh, L.A. Shemchuk, T.V. Shpichak, L.M. Shemchuk, I.L. Starchikova, I.V. Orlenko, Е.V. Il’chenko.

The department in 2010

The upper row (from the left to the right): K.M. Sytnik, V.P. Snegiryov, I.Ye. Bylov. The middle row: L.M. Shemchuk, T.O. Kolesnikova, I.V. Orlenko, Z.I. Kovalenko, L.I. Boryak, I.L. Starchikova, G.V. Rizak, V.P. Chernykh, T.V. Shpichak, O.A. Brizitskaya, N.А. Ulanova, V.N. Khmara, G.N. Kapustyan, О.А. Borchenko, I.D. Grischenko, I.O. Zuravel’. The bottom row: P.S. Arzumanov, D.V. Levashov, О.S. Krys’kiv, L.A. Shemchuk, V.D. Goryachy, S.V.Vlasov.

The department in 2010

The upper row (from the left to the right): D.V. Levashov, K.M. Sytnik, I.Ye. Bylov. O.A. Brizitskaya, D.O. Lega, V.P. Chernykh, I.V. Orlenko, Ye.I. Siumka, I.L. Starchikova, P.S. Arzumanov,G.V. Grigoriv, O.O. Tsapko. The bottom row: V.D. Goryachy, T.V. Shpichak,Z.I. Kovalenko,L.I. Boryak,T.O. Kolesnikova, L.A. Shemchuk, S.V.Vlasov, V.N. Khmara, G.N. Kapustyan,L.M. Shemchuk.